Free cookie consent management tool by TermsFeed Update cookies preferences -->

Adatvédelmi tájékoztató

Bevezetés

Az adatvédelmi tájékoztató (továbbiakban: „Adatvédelmi tájékoztató) célja, hogy az adatkezelő a jelen weboldal látogatásával, használatával és szolgáltatásaival összefüggő adatkezelési gyakorlatáról az érinttettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó valamennyi információt, különösen az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről és a felhasználók jogairól és jogérvényesítési lehetőségeikről szóló tájékoztatást megadjon.

 1. Az Adatkezelő

A társaság elnevezése: Amtech Rendszerház Kft.
A Kft. rövidített elnevezés: Amtech Kft.
Cégjegyzékszám: 0109923368
Adószám:HU14860223
A Kft. székhelye: 1171 Hegyalatti út 8/5.
A képviseletre jogosult személy: Szekrényi Péter
A Kft. elektronikus elérhetősége: info@amtech.hu
Telefonszám: 06 30 372 35 58
Képviselő elérhetősége:06 30 372 35 58
A Kft. honlapja:https://www.amtech.hu

 1. Alapvető fogalmak
 • Amtech Rendszerház Kft.: Magyarországon törvényesen bejegyzett gazdasági társaság, aki az 2.2. pontban meghatározott Honlapot üzemelteti és a szolgáltatásokat nyújtja (továbbiakban: Szolgáltató/Adatkezelő/Társaság).
 • Honlap/Weboldal: https://amtech.hu, https://appmodell.com, https://softwareforever.com, https://aszoftverfejleszto.hu, https://szoftver-muhely.hu
 • Felhasználók: a Honlap olvasói, látogatói, felhasználói, minden természetes vagy jogi személy vagy más jogalany, aki a Honlapot legalább egy alkalommal meglátogatja, megtekinti, a Honlapon vagy egyéb módon (telefonon, személyesen, elektronikus levelező rendszer útján, stb.) ajánlatot kér és érdeklődik.
 • Érintett: az adatkezelőnél kezelt személyes adatokból azonosított vagy azonosítható természetes személy Felhasználó.
 • Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ; amely alapján az érintett közvetlen vagy közvetett módon, egy vagy több tényező alapján azonosítható, valamint az ezen adatokból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.
 • Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon – az alkalmazott eljárástól függetlenül – végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így különösen az adat gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.
 • Direkt Marketing (DM) hírlevél: Az adatkezelő által az érintetteknek meghatározott időközönként postai levél vagy elektronikus levél formában kiküldött, az általa forgalmazott termékekről, illetve az általa nyújtott szolgáltatásokról, esetleges akciókról stb. szóló tájékoztató, reklámanyag, mely küldéséhez Érintett előzetesen hozzájárult a hírlevél küldésére történő feliratkozással (Amtech Rendszerház Kft. nem küld hírlevelet).
 • Érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel egyértelmű, félreérthetetlen nyilatkozatát, beleegyezését, hozzájárulását adja ahhoz, hogy a rá vonatkozó személyes adatok kezelésre kerüljenek.
 • Adatvédelmi tájékoztató elfogadása: érintett a jelen tájékoztatóban foglalt rendelkezéseket elolvasta, megértette és azokat
 • Érintett tiltakozása: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok, az adatok másolatainak törlését kéri.
 • Adattörlés: az adatkezelő által, az érintetett vonatkozásában kezelt adatok felismerhetetlenné tétele, melynek következtében a helyreállításuk a későbbiekben sem lehetséges.
 • Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.
 • Adatkorlátozás: az adat azonosító jelzéssel történő ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.
 • Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.
 • Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi.
 • Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.
 • Különleges adat: faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes
 • Egyéb adat: minden olyan adat, amely nem tartozik a Személyes adat és a Különleges adat kategóriájába.
 • Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
 • cookie-k („sütik”): rövid adatfájlok, melyeket a Felhasználó által felkeresett weboldal helyez el a felhasználó számítógépén.
 • IP-cím: internethez kapcsolódó számítógépek és egyéb eszközök egyedi azonosítószáma (internetprotokoll-cím).

3. Az Adatvédelmi tájékoztató hatálya, vonatkozó jogszabályok

 • A jelen Adatvédelmi tájékoztató a hatálybalépésének a napja 2018. május 25. napja. Az Adatvédelmi tájékoztató rendelkezései a hatálybalépés napjától valamennyi érintettre vonatkoznak.
 • A Amtech Rendszerház Kft. fenntartja magának a jogot az Adatvédelmi tájékoztató módosítására. A Amtech Rendszerház Kft. biztosítja, hogy a hatályos Adatvédelmi tájékoztató a Honlapon folyamatosan elérhető
 • Valamennyi érintett a jelen Adatvédelmi tájékoztató elfogadásával elfogadja, hogy az adatkezelésre az adatkezelés napján hatályos Adatvédelmi tájékoztató rendelkezései az irányadóak.
 • A Amtech Rendszerház Kft. különleges adatot nem
 • A Amtech Rendszerház Kft. szolgáltatásai nyújtása és az adatkezelés során az alábbi jogszabályokat tekinti irányadónak, így különösen az alábbiakat:
 • az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. számú általános adatvédelmi rendelete
 • évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)
 • évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)
 • évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.)
 • évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Elkertv.)
 • évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 • évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.)
 • 19/2014. (IV. ) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól
 1. A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek
 • Jogszerűség elve: a Amtech Rendszerház Kft. az Ön személyes adatainak kezelését jogszerűen végzi. Annak érdekében, hogy a személyes adatok kezelése jogszerű legyen, annak az Ön hozzájárulásán kell alapulnia, vagy valamely egyéb jogszerű, jogszabály által megállapított alappal kell rendelkeznie, ideértve az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettségeknek való megfelelés szükségességét, az érintett által kötött esetleges szerződés teljesítését, illetve az érintett által kért, a szerződéskötést megelőzően megteendő lépéseket, vagy jogos érdeket.
 • Tisztességes és átlátható adatkezelés elve: a Amtech Rendszerház Kft. biztosítja, hogy Ön, mint érintett tájékoztatást kapjon az adatkezelés tényéről és céljairól.
 • Amtech Rendszerház Kft. minden olyan további információt is az érintett rendelkezésére bocsát, figyelembe véve a személyes adatok kezelésének konkrét körülményeit és kontextusát. Ön jogosult megerősítést és tájékoztatást kapni a személyes adatainak kezeléséről.
 • Célhoz kötöttség elve: a személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történik. A Amtech Rendszerház Kft. célokkal össze nem egyeztethető módon adatokat nem kezel. Nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a statisztikai célból történő további adatkezelés.
 • Adattakarékosság elve: a Amtech Rendszerház Kft. adatkezelése során szem előtt tartja, hogy a személyes adatoknak az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőnek és relevánsnak kel lennie és a szükségesre kell korlátozódniuk.
 • Pontosság elve: a személyes adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenni, adatkezelő minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törlésre, helyesbítésre kerüljenek.
 • Korlátozott tárolhatóság elve: a személyes adat tárolása olyan formában történik, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé.
 • Integritás és bizalmas jelleg elve: Amtech Rendszerház az adatkezelést oly módon végzi, hogy minden megfelelő technikai és/vagy szervezési intézkedést biztosít annak érdekében, hogy a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelése, véletlen elvesztése, megsemmisítése vagy károsodásával szembeni védelmet is biztosítva legyen.
 • Elszámoltathatóság elve: adatkezelő felelős a jelen Adatvédelmi tájékoztatóban rögzített személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek megfelelésért, továbbá a megfelelés igazolásáért.
 1. Hírlevélre történő regisztráció

Amtech Rendszerház Kft. semmilyen formában nem küld hírlevelet.

 1. Cookie információk

A Honlap üzemeltetője, azaz az Amtech Rendszerház Kft. a Weboldal megfelelő működéséhez az Ön számítógépén kis adatcsomagot/adatfájlokat, ún. sütiket (angolul: cookie) helyez el és olvas vissza. A sütik kis szövegfájlok, melyeket a webhely az oldalaira látogató felhasználó számítógépén, illetve mobilkészülékén tárol el. A sütik segítségével a honlap bizonyos ideig megjegyzi az Ön műveleteit és személyes beállításait (pl. a felhasználói nevet, a nyelvet, a betűméretet és a honlap megjelenítésével kapcsolatos többi egyedi beállítást), így Önnek nem kell azokat újra megadnia minden egyes alkalommal, amikor honlapunkra ellátogat, vagy az egyik lapról átnavigál egy másikra.

Önnek lehetősége van arra, törölni tudja a számítógépén tárolt összes sütit, és a böngészőprogramok többségében le tudja tiltani a telepítésüket. Ebben az esetben azonban előfordulhat, hogy minden alkalommal, amikor ellátogat egy adott oldalra, manuálisan el kell végeznie egyes beállításokat, és számolnia kell azzal is, hogy bizonyos szolgáltatások és funkciók esetleg nem működnek.

 • A Honlapon úgynevezett munkamenet cookie-k és állandó cookie-k kerülnek elhelyezésre.
 • A munkamenet cookie-k használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni a weboldalt felkereső érintettől, hanem ezek alkalmazásáról elegendő tájékoztatást nyújtani az érintett részére. Ebben az esetben sem a Szolgáltató tárhelyén, sem a Felhasználó számítógépén, böngészőjén nem tárolódik adat a Felhasználóról.
 • Az állandó cookie-k esetében az oldal nem ment felhasználói adatot és a Szolgáltató tárhelyén a Felhasználóról nem tárolódik A mentett sütik a felhasználó számítógépének merevlemezén tárolódnak. Az állandó cookie-k alkalmazásakor a Felhasználó tájékoztatása mellett a Felhasználó hozzájárulása is szükséges.
 • Az érintettek köre: A weboldalt látogató, felkereső valamennyi érintett.
 • Az adatkezelés jogalapja, célja, az adatkezelés időtartama, és a kezelt adatok köre az alábbiak szerint alakul:
cookie típusaaz adatkezelés céljaaz adatkezelés jogalapjaadatkezelés időtartamaa kezelt adatok köre
a munkamenet cookie-k az alábbiak:
– user-input cookies
– multimedia player session cookie
– user interface customization cookies
a felhasználó által rögzített adatok tárolása, weboldal gyorsítása, felhasználói élmény növelése.Elkertv 13/A § (3) bekezdése alapján az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesekA munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a munkamenet cookie-k automatikusan törlődnek a Felhasználó számítógépéről.….
az állandó cookie-k az alábbiak:Böngésző gyorsítótárban történő tárolás, a webhelybeállítások megtartásaaz érintett hozzájárulása10 évig de legfeljebb a Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig azaz a cookie törléséig.azonosítószám, dátum, időpont, a honlap felkeresésekori IP Cím
 • Az adatok forrása: közvetlenül az érintett.
 • Az Érintettek jogainak ismertetése: Ön jogosult a süti törölésére, letiltására. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség.
 • A Amtech Rendszerház Kft. az Ön adatait nem továbbítja 3. személy részére, az kizárólag a Társaság által bérelt szerveren tárolódik. Az Ön adataihoz kizárólag a Amtech Rendszerház Kft. informatikus munkatársai férnek hozzá.
 1. Google Analytics

A jelen weboldal Google webelemző szolgáltatását, a Google Analytics alkalmazást használja. A Google Analytics szolgáltatás belső cookie-kon alapul, így a cookie-k alapján állít össze jelentést, ad információkat a Weboldalon tapasztalt felhasználói, azaz az Ön interakcióiról, (pl. hova kattintott és mennyi időt töltött egyes aloldalakon) a Szolgáltató számára.

Az internet működési elve miatt a Weboldalt üzemeltetői, tulajdonosai megismerhetik felhasználóik IP-címét Google Analytics szolgáltatás alkalmazásakor. A Google Analytics azonban csak azért gyűjti a webhely felhasználóinak az IP-címét, hogy megóvja a szolgáltatás biztonságát, illetve hogy a webhelytulajdonosok képet alkothassanak arról, hogy látogatóik a világ mely tájáról érkeznek (ezt „IP szerinti földrajzihely-meghatározásnak” is nevezik). További információk a Google cookie-kkal kapcsolatosan az alábbi linken elérhetőek: https://www.google.com/policies/technologies/cookies

Részletes tájékoztatás az Google adatvédelmi irányelveiről a következő linken érhető el: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Az Ön IP-címéhez a Amtech Rendszerház Kft informatikus munkatársa fér hozzá.

 • A Google Analytics alkalmazásának a célja, hogy elsősorban az alábbiakról nyújtson tájékoztatást a Szolgáltató részére:
  • hány látogató kereste fel Weboldalt, és a látogatók mennyi időt töltöttek a
  • a látogató visszatérő vagy új látogató-e, továbbá követhető, hogy a látogató milyen utat tett meg a Weboldalon és hova lépett
 • A Google Analytics cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének beállításainál megakadályozhatja, azonban ez a Weboldal megfelelő működését korlátozhatja.

A felhasználó megakadályozhatja továbbá a Google nyomon követését, hogy az gyűjtse és feldolgozza a cookie-k által, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait, melyre az alábbi linken található böngészőmodul telepítése szolgál. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

 • A Google Analytics három JavaScript-könyvtárat (címkéket) támogat a weboldal használatának méréséhez: gtag.js, analytics.js és js.

A gtag.js és az analytics.js a következő cookie-kat állítja be:

cookie típusacookie funkciójaidőtartama
_gaA felhasználók megkülönböztetésére szolgál2 év
_gidA felhasználók megkülönböztetésére szolgál24 óra
_gatA lekérési arány szabályozására alkalmazható.1 perc
AMP_TOKENOlyan tokenet tartalmaz, amely az Ügyfél azonosítójának az AMP ügyfélazonosító szolgáltatásból történő letöltésére használható30 perctől – 1 évig
_gac_<property- id>Kampányhoz kapcsolódó információkat tartalmaz a felhasználó számára90 nap

A ga.js a következő cookie-kat állítja be:

cookie típusaaz adatkezelés céljaadatkezelés időtartama
_utmaA felhasználók és a munkamenetek megkülönböztetésére szolgál
Arról nyújt információt, hogy a Felhasználó meglátogatta-e már korábban a weboldalt, ezáltal meghatározható, hogy ki az új látogató a weoldalon.
A cookie frissül minden alkalommal, amikor az adatokat elküldik a Google Analyticsnek.
Beállítástól/frissítéstől számított 2 év
_utmtA lekérési arány szabályozására szolgál10 perc
_utmbÚj munkamenetek / látogatások meghatározására szolgálBeállítástól/ frissítéstől számított 30 perc
_utmcAz _utmb cookie-val együtt működött annak megállapítására, hogy a felhasználó új munkamenetben / látogatásban volt-e.böngésző bezárásáig
_utmzAzt követi nyomon, hogy a látogató honnan jutott a weboldalraBeállítástól/frissítéstől számított 6 hónap
_utmvLátogató szintű, egyénileg változó adatok tárolására szolgál. Ez a cookie akkor jön létre, amikor a fejlesztő a _setCustomVar módszert használja látogató szintű, egyénileg változó adatokkal.Beállítástól/frissítéstől számított 2 év
 1. Kapcsolatfelvétel a weboldalon található elérhetőségeken

A weboldalon megtalálható a Amtech Rendszerház Kft. telefonszáma és e-mail címe, amelyeken keresztül Önnek lehetősége a Amtech Rendszerház Kft.-vel felvenni a kapcsolatot.

 • Az érintettek köre: Amtech Rendszerház Kft.-től ajánlatot kérő, kapcsolatfelvételt kezdeményező személyek.
 • Az adatkezelés célja:
 • Érintett megkeresésére tájékoztatás, ajánlatadás, annak érdekében, hogy szerződés létrejöjjön a felek között, kapcsolattartás
 • Az adatkezelés jogalapja:
  • hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) bekezdés) a))
  • a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges adatkezelés (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) )
  • adatkezelő jogos érdeke érvényesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f))
 • A kezelt adatok köre és célja:
Érintett neve, titulusa, cégnévAzonosítás, kapcsolattartás
Érintett e-mail címe.Információ megadása, kapcsolattartás
Érintett telefonszámaInformáció megadása, kapcsolattartás
 • Az adatkezelés időtartama:
  • amennyiben szerződés nem jön létre, az ajánlat érvényességi időszak lejártától számított 5 (öt) éves elévülési idő elteltével a Amtech Rendszerház Kft. az adatokat törli.
 • Az adatok forrása: közvetlenül az érintett.

Az Érintettek jogainak ismertetése:

Ön jogosult kérelmezni az adatkezelőtől, azaz az Amtech Rendszerház Kft.-től, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

 • A Amtech Rendszerház Kft. az Ön adatait nem továbbítja 3. személy részére, az kizárólag a Társaság által bérelt szerverén tárolódik e-mail megkeresés esetén, amennyiben telefonon keres meg minket papír alapon tároljuk az adatait a fent megjelölt időpontig. Az Ön adataihoz kizárólag a Amtech Rendszerház Kft. munkatársai férnek hozzá.
 1. A Társaság Facebook profilja

Önnek lehetősége van, hogy a Amtech Rendszerház Kft. Facebook oldalait a „tetszik” gomb használatával kövesse, mely által az Ön hírfolyamában megjelennek a Társaság által a közösségi oldalon közzétett információk, reklámok.

8.1Az érintettek köre: azon személyek, akik a Társaság profiljait a „tetszik” gomb használatával követik.

 • Ön a közösségi oldal feltételei szerint önként hozzájárul a Társaság által megosztott tartalmak követéséhez, továbbá lehetősége van a Társaság által közzétett tartalmakat „lájkolni”,
 • A Társaság a Facebookon keresztül privát üzenetben nem kommunikál.
 1. Adatfeldolgozó
 • Az adatkezelő adatfeldolgozót vesz igénybe az alábbi adtakezelési tevékenységek ellátására:
 • informatikai hátterét biztosító tárhelyszolgáltatás érdekében: Név: Dotroll Kft. Székhely: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5. Weblap: www.dotroll.com
 • Ha az adatkezelést az adatkezelő nevében más végzi, az adatkezelő kizárólag olyan adatfeldolgozókat vesz igénybe, akik megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés jogszabályi követelményeinek való megfelelésére és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására.
 • Az adatkezelő fenntartja a jogot további adatfeldolgozó igénybevételére az érintettek előzetes tájékoztatását követően.
 1. Adatkezelés biztonsága

8.1 Az adatkezelő megtesz minden technikai és szervezési intézkedést, hogy a megfelelő szintű adatbiztonságot garantálni tudja az Ön számára. A Szolgáltató megelőző intézkedésekkel akadályozza meg a kezelt adatok manipulációját, elveszését, sérülését, valamint az adatokhoz való illetéktelen hozzáférést.

11.1. Az adatkezelő és az adatfeldolgozó intézkedéseket hoz annak biztosítására, hogy az nevükben eljáró, az érintett adataihoz, azaz az Ön adataihoz hozzáférő személyek kizárólag az adatkezelő utasításának megfelelően kezelhessék az adatokat, kivéve, ha az ettől való eltérésre hatályban lévő jogszabály kötelezi őket.

 1. Az érintett jogai
 • Érintett tájékoztatáshoz való joga

Az Ön részére jelen Adatvédelmi tájékoztatóval biztosítja a Amtech Rendszerház Kft., az előzetes tájékoztatást, adatkezelő adatkezelési tevékenységről az adatkezelési hozzájárulás megadása előtt.

 • Az érintett hozzáférési joga

Ön jogosult ahhoz, hogy visszajelzést kapjon arról, hogy kezeli-e a Amtech Rendszerház Kft. az Ön személyes adatait.

Az Ön kérelmére Adatkezelő tájékoztatást ad az alábbiakról:

 • adatkezelő által kezelt, adatokról, az érintett személyes adatok kategóriáiról, azok forrásáról,
 • az adatkezelés céljáról, jogalapjáról
 • és az adatkezelés időtartamáról, személyes adatok tárolásának időtartamáról
 • az érintett személyes adatok kategóriáiról
 • az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról,
 • adatfeldolgozó által feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatfeldolgozás céljáról, jogalapjáról és az adatfeldolgozás időtartamáról,
 • az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről,
 • az esetleges adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről,
 • adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről.

Az adatkezelő a tájékoztatást a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül adja meg a kérelemmel megegyező formában. Amennyiben adatkezelő a tájékoztatást megtagadja, 1 hónapon belül írásban közli a tájékoztatás elmaradásának okát továbbá tájékoztatja a kérelmet benyújtót, hogy mely felügyeleti hatósághoz nyújthat be panaszt valamint élhet bírósági jogorvoslati jogával. Amennyiben az Ön kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegű adatkezelő a tájékoztatást megtagadhatja, illetve adminisztrációs díjat számolhat fel a tájékoztatás megadásáért.

 • Érintett helyesbítéshez való joga:

Ön kérheti az Amtech Rendszerház Kft.-től a pontatlanul kezelt adatainak helyesbítését, továbbá a hiányos adatok kiegészítését. A Amtech Rendszerház Kft., mint Adatkezelő az Ön kérésének beérkezést követően indokolatlan késedelem nélkül intézkedik.

 • Érintett törléshez való joga („az elfeledtetéshez való jog”):

Az Ö jogosult arra, hogy kérésére az Amtech Rendszerház Kft., mint adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat.

 • Érintett adatkezelés korlátozásához való joga:

Ön jogosult arra, hogy kérje, hogy az Amtech Rendszerház Kft., hogy korlátozza az adatkezelést különösen az alábbiak esetén:

 • amennyiben érintett vitatja adatai pontosságát, azon időtartamra, amíg adatkezelő

ellenőrzi azt,

 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett törlés helyett a felhasználásának korlátozását kéri,
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
 • amennyiben érintett az adatkezelése ellen tiltakozik azon időtartamra amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival
 • Érintett adathordozhatósághoz való joga:

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, az Ön által az Amtech Rendszerház Kft.-re, mint adatkezelőre rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

 • az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és
 • az adatkezelés automatizált módon történik.

Ön jogosult arra, hogy kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

 • Érintett tiltakozáshoz való joga

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, különösen ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag

 • az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés,
 • közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.

Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított 15 nap belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést megszünteti, és az adatokat zárolja, korlátozza valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

 • Érintett tiltakozása közvetlen üzletszerzés estén

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

 • Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

 • Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
 • meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
 • Ön kifejezett hozzájárulásán
 • Intézkedési idők:

Ha az Amtech Rendszerház Kft. az Ön helyesbítés, korlátozás/zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 1 hónapon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén a Amtech Rendszerház Kft. tájékoztatja Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

 • Érintett jogainak biztosítása

Kérjük, hogy a jelen adatvédelmi tájékoztatóban rögzített jogai érvényesítésére vonatkozó minden kérelmet az alábbi elérhetőségeken jelezze:

 • Postai úton: 1171 Hegyalatti út 8/5.
 • Elektronikus úton: info@amtech.hu
 1. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről. Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

 • az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
 • az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
 • a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását.

 1. Adatvédelmi incidens bejelentése a hatóságnak

Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

 1. Jogorvoslati lehetőségek
 • Kérjük, hogy panaszával minden esetben először az Amtech Rendszerház -t keresse meg, szívesen állunk rendelkezésére az alábbi elérhetőségeken:
 • Postai úton: 1171 Hegyalatti út 8/5.
 • Elektronikus úton: info@amtech.hu
 • Bírósághoz fordulás joga:

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása törvényszéki hatáskörbe tartozik. A per az Ön választása szerint a Fővárosi Törvényszéken, vagy az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 • Adatvédelmi hatósági eljárás:

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miska u. 9-11.

Levelezési cím: 1374 Budapest, Pf.: 603.

Telefon: +36 1/391-1400

Fax: +36 1/391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: https://www.naih.hu

Translate »